Lietuvoje pirmąkart sukurtas ir pradėjo pilnai funkcionuoti e-pristatymo ES mastu (eDelivery) prieigos taškas (angl. Access Point). Pirmieji elektroninio pristatymo dokumentai jau buvo išsiųsti per Peppol. Šis e-pristatymas veikia per Europinę skaitmeninę infrastruktūrą ir gali pristatyti elektroninius dokumentus į bet kurią ES valstybę narę nepriklausomai nuo kiekvienoje šalyje taikomo e-dokumento standarto.

Europinis e-pristatymas buvo sukurtas per Europos Komisijos finansuojamą projektą „eDeliveryLT“. Plačiau apie projektą žemiau:

Problema. Lietuva iki 2017 m buvo viena nedaugelių Europos Sąjungos (ES) šalių neturėjusių prieigos prie ES bazinių paslaugų platformos veikiančios ES sukurtoje vieningoje skaitmeninių paslaugų infrastruktūroje, taip būdama tarpvalstybiniu mastu (angl. cross-border) teikiamų skaitmeninių paslaugų atskirtyje.
Tuo tarpu Lietuvos verslas su ES šalių institucijomis, ūkio subjektais ir piliečiais kasdien keičiasi didžiuliais dokumentų kiekiais , tačiau praktiškai neturi galimybės šių elektroninių dokumentų siųsti ir gauti sąveikiu, saugiu, patikimu ir teisiškai pripažįstamu būdu. Tokį tarpvalstybinį keitimąsi elektroniniais dokumentais įgalina elektroninio pristatymo skaitmeninių paslaugų blokas (angl. building blocks).
Galimybės. ES skatina ES valstybes nares dalyvauti tarpvalstybinių skaitmeninių paslaugų kūrime ir naudojime, suteikdama šalims narėms prieigą prie ES transeuropinių tinklų ir teikdama finansinę paramą tokių paslaugų kūrimui per bendro intereso projektus. Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) (angl. Connecting Europe Facility, CEF) yra svarbiausias ES finansinės paramos teikimo instrumentas transeuropiniams tinklams ir skaitmeninių paslaugų infrastruktūros sudedamosioms dalims (angl. building blocks, toliau – skaitmeninių paslaugų blokai) kurti – pvz., elektroninis pristatymas (eDelivery), elektroninė sąskaita (eInvoicing), elektroninė atpažintis (eID), elektroninis parašas (eSignature), e-sveikata (eHealth), elektroninis vertimas (eTranslation).
Projektas. Elektroninio pristatymo (eDelivery) sukūrimui Lietuvoje Europos Komisija 2017 m. skyrė finansinę paramą iš CEF programos lėšų projektui „eDeliveryLT“ (projekto Nr. 2016-LT-IA-0080, sutarties Nr. INEA/CEF/ICT/A2016/1284783) įgyvendinti.
Projekto vertė – 248.810 Eur, partnerių nuosavas indėlis į projektą – 62.202,5 Eur.
Projekto trukmė – 2 metai: pradžia 2017-04-01, projekto pabaiga 2019-04-01, planuojama elektroninio pristatymo veiklos pradžia – 2018-09-01.
Partneriai. Projektą „eDeliveryLT“ įgyvendina asociacija Infobalt (koordinatorius) kartu su partneriais – UAB „Sistemų integracijos sprendimai“, UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ ir viešoji įstaiga „eDeliveryLT“. Pastaroji atsakinga už elektroninio pristatymo tolesnį palaikymą ir plėtrą.
Projekto tikslas – sukurti prieigos tašką (angl. Access Point) su paslaugos metaduomenų leidėju (angl. Service Metadata Publisher, SMP) skirtą elektroninių dokumentų tarpvalstybiniam apsikeitimui ir išbandyti šio prieigos taško veikimą vienerius metus. Tai įgalins Lietuvos ūkio subjektus keistis elektroniniais dokumentais tiek tarpusavyje, tiek ir ES mastu.
Elektroniniam pristatymui eDelivery LT numato naudoti B2A (verslas institucijoms) scenarijų, patvirtintą PEPPOL organizacijos ir kuris suderinamas su B2B (verslas verslui) scenarijumi. Atitiktis elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo reikalavimams užtikrina teisinį tikrumą ir patikimumą tarpvalstybiniame elektroninių dokumentų perdavime, o sąsaja su transeuropine skaitmeninių paslaugų infrastruktūra (angl. Digital Service infrastructure, DSI) užtikrina saugias ir patogias dokumentų transakcijas.
Nauda. Elektroninis pristatymas įgalins sąveikumą ES lygiu ir tarp ES valstybių narių nepriklausomai nuo to, kokie standartai naudojami kiekvienoje iš ES šalių.
Be to, sukūrus elektroninį pristatymą Lietuvoje, kaip vienoje iš ES Bendrosios rinkos ir Šengeno zonos šalių, jį galima išplėsti ir už ES ribų, pirmiausia ES Rytų Partnerystės šalyse, iš kur ateina didieji transporto, prekių ir paslaugų srautai.


Už šią publikaciją atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą joje pateiktos informacijos naudojimą

Kategorijos: Naujienos

Parašykite komentarą